Bible4 “They said: He is out of his reason.”

The Annunciation of Mark – Chapter 3

܀ ܡܪܩܘܣ ܀

1 And again Jesus entered into a synagogue. And there was a man there, whose hand was withered.

2 And they watched him, that if he should heal on the sabbath, they might accuse him.

3 And he said to the man of the withered hand:
Stand up in the midst.

4 And he said also to them:
Is it lawful to do good on the sabbath, or to do evil ? to give life to a person, or to destroy ?
But they were silent

5 And he looked on them with indignation, being grieved with the hardness of their heart. And he said to the man:
Stretch forth thy hand.
And he stretched forth, and his hand was restored.

6 And the Pharisees went out, that very hour, with the domestics of Herod, and held a consultation against him, how they might destroy him.

7 And Jesus retired with his disciples to the sea. And many people joined him from Galilee, and from Judaea,

8 and from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan, and from Tyre, and from Sidon:
great multitudes, when they heard all that he did, came to him.

9 And he told his disciples to bring him a ship, on account of the multitude, lest they should crowd upon him

10 For he had healed many, so that they rushed upon him, in order to touch him.

11 And they who were afflicted with unclean spirits, when they saw him, fell down and cried out, and said:
Thou art the Son of God.

12 And he charged them much, not to make him known.

13 And he ascended a mountain, and called whom he pleased; and they came to him.

14 And he chose twelve to be with him, whom he would send out to preach,

15 and who would have power to heal the sick, and to cast out demons.

16 And to Simon he gave the name of Cephas.

17 And to James the son of Zebedee and to John the brother of James, he gave the name of Boanerges, that is, Sons of thunder.

18 And [he chose also] Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alpheus, and Thaddeus, and Simon the Canaanite,

19 And Judas Iscariot, who betrayed him. And they came to the house:

20 and the multitude assembled again, so that they could not eat bread.

21 And his kinsmen heard, and went out to take him; for they said: He is out of his reason.

22 And those Scribes that had come down from Jerusalem, said:
Beelzebub is in him; and by the prince of demons he expelleth demons.

23 And Jesus called them, and said to them, by similitudes :
How can Satan cast out Satan ?

24 For if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.

25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand.

26 And if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand, but is at an end.

27 No one can enter the house of a strong man, and plunder his goods, unless he first bind the strong man; and then he may rob his house.

28 Verily I say to you:
All sins, and the blasphemies that men may utter, may be forgiven them:

29 but whoever shall blaspheme against the Holy Spirit, to him for ever there is no forgiveness; but he is obnoxious to eternal judgment.

30 Because they had said:
An unclean spirit is in him.

31 And his mother and his brothers came, and, standing without, sent to call him to them.

32 And the multitude were sitting around him, and they said to him:
Lo, thy mother and thy brothers, without, call for thee.

33 He replied, and said to them:
Who is my mother? and who are my brothers ?

34 And he looked upon those who sat by him, and said:
Behold my mother ! and, behold my brothers !

35 For whoever shall do the pleasure of God, he is my brother, and my sister, and my mother.

Ben Sira 27
1 Many have sinned for a small matter; and he that seeketh for abundance will turn his eyes away.
2 As a nail sticketh fast between the joinings of the stones; so doth sin stick close between buying and selling.
3 Unless a man hold himself diligently in the fear of the Lord, his house shall soon be overthrown.
4 As when one sifteth with a sieve, the refuse remaineth; so the filth of man in his talk.
5 The furnace proveth the potter’s vessels; so the trial of man is in his reasoning.
6 The fruit declareth if the tree have been dressed; so is the utterance of a conceit in the heart of man.
7 Praise no man before thou hearest him speak; for this is the trial of men.
8 If thou followest righteousness, thou shalt obtain her, and put her on, as a glorious long robe.
9 The birds will resort unto their like; so will truth return unto them that practise in her.
10 As the lion lieth in wait for the prey; so sin for them that work iniquity.
11 The discourse of a godly man is always with wisdom; but a fool changeth as the moon.
12 If thou be among the indiscreet, observe the time; but be continually among men of understanding.
13 The discourse of fools is irksome, and their sport is the wantonness of sin.
14 The talk of him that sweareth much maketh the hair stand upright; and their brawls make one stop his ears.
15 The strife of the proud is bloodshedding, and their revilings are grievous to the ear.
16 Whoso discovereth secrets loseth his credit; and shall never find friend to his mind.
17 Love thy friend, and be faithful unto him: but if thou betrayest his secrets, follow no more after him.
18 For as a man hath destroyed his enemy; so hast thou lost the love of thy neighbour.
19 As one that letteth a bird go out of his hand, so hast thou let thy neighbour go, and shalt not get him again
20 Follow after him no more, for he is too far off; he is as a roe escaped out of the snare.
21 As for a wound, it may be bound up; and after reviling there may be reconcilement: but he that betrayeth secrets is without hope.
22 He that winketh with the eyes worketh evil: and he that knoweth him will depart from him.
23 When thou art present, he will speak sweetly, and will admire thy words: but at the last he will writhe his mouth, and slander thy sayings.
24 I have hated many things, but nothing like him; for the Lord will hate him.
25 Whoso casteth a stone on high casteth it on his own head; and a deceitful stroke shall make wounds.
26 Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that setteth a trap shall be taken therein.
27 He that worketh mischief, it shall fall upon him, and he shall not know whence it cometh.
28 Mockery and reproach are from the proud; but vengeance, as a lion, shall lie in wait for them.
29 They that rejoice at the fall of the righteous shall be taken in the snare; and anguish shall consume them before they die.
30 Malice and wrath, even these are abominations; and the sinful man shall have them both.
Ben Sira 27 KJVA

Advertisements

weeklybesorah 6 ” My Father, the hour is come: glorify thy son”

John 16-18

  1. It is profitable for you that I go away; 16.7
  2. My Father, the hour is come: glorify thy son, 17.1
  3. One man should die for the people. 18.14

John 16:1 – ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܽܘܢ

John 16:1 – הָלֵין מַללֵת עַמכוּן דּלָא תֵּתכַּשׁלוּן .

John 16:1 – These things have I said to you, that ye may not be stumbled.

John 16:2 – ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܶܩܛܽܘܠܟ݂ܽܘܢ ܢܰܣܒ݁ܰܪ ܕ݁ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ

John 16:2 – נַפּקוּנָכוּן גֵּיר מֵן כּנוּשָׁתהוּן ותאִתֵא שָׁעתָא דּכֻל דּנֵקטוּלכוּן נַסבַּר דּקוּרבָּנָא מקַרֵב לַאלָהָא .

John 16:2 – For they will eject you from their synagogues; and the hour will come, that whoever shall kill you, will suppose that he presenteth an offering to God.

John 16:3 – ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܘܠܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܠܺܝ

John 16:3 – והָלֵין נֵעבּדוּן מֵטֻל דּלָא יִדַעו ולָא לָאבי ולָא לִי .

John 16:3 – And these things will they do, because they have not known either my Father, or me.

John 16:4 – ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܗܶܝܢ ܬ݁ܶܥ݈ܗܕ݁ܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܘܺܝܬ݂

John 16:4 – הָלֵין מַללֵת עַמכוּן דּמָא דֵּאתָא עֵדָּנהֵין תֵּעהדּוּן אֵנֵין דֵּאנָא אֵמרֵת לכוּן הָלֵין דֵּין מֵן קדִים לָא אֵמרֵת לכוּן דּעַמכוּן הוִית .

John 16:4 – These things have I spoken to you, that when the time of them cometh, ye may recollect, that I told you of them. And I did not tell you these things from the beginning, because I was with you.

John 16:5 – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܐܶܠ ܠܺܝ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁

John 16:5 – הָשָׁא דֵּין אָזֵל אנָא לוָת מַן דּשַׁדּרַני ולָא אנָשׁ מֵנכוּן משַׁאֵל לִי לַאיכָּא אָזֵל אַנתּ .

John 16:5 – But now, I am going to Him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?

John 16:6 – ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܠܳܬ݂ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ

John 16:6 – אֵמרֵת לכוּן גֵּיר הָלֵין וֵאתָת כַּריוּתָא וַמלָת לֵבַּוָתכוּן .

John 16:6 – And because I have told you these things, sorrow hath come and hath filled your hearts.

John 16:7 – ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܦ݁ܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܕ݁ܪܺܝܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ

John 16:7 – אֵלָא אֵנָא שׁרָרָא אָמַר אנָא לכוּן דּפַקָח לכוּן דֵּאנָא אִזַל אֵן גֵּיר אֵנָא לָא אָזֵל אנָא פַּרַקלִטָא לָא אָתֵא לוָתכוּן אֵן דֵּין אִזַל אֵשַׁדּרִיוהי לוָתכוּן .

John 16:7 – But I tell you the truth, that it is profitable for you that I go away; for, if I go not away, the comforter will not come to you; but if I go, I will send him to you.

John 16:8 – ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܰܟ݁ܣܺܝܘܗ݈ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ

John 16:8 – ומָא דֵּאתָא הוּ נַכּסִיוהי לעָלמָא עַל חטִיתָא ועַל זַדִּיקוּתָא ועַל דִּינָא .

John 16:8 – And when he is come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment.

John 16:9 – ܥܰܠ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܺܝ

John 16:9 – עַל חטִיתָא דּלָא מהַימנִין בִּי .

John 16:9 – Of sin because they believe not in me:

John 16:10 – ܥܰܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ

John 16:10 – עַל זַדִּיקוּתָא דֵּין דַּלוָת אָבי אָזֵל אנָא ולָא תּוּב חָזֵין אנתּוּן לִי .

John 16:10 – and of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more:

John 16:11 – ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܽܘ

John 16:11 – עַל דִּינָא דֵּין דַּארכוּנָא דּעָלמָא הָנָא דִּין הוּ .

John 16:11 – and of Judgment, because the ruler of this world is judged.

John 16:12 – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܗܳܫܳܐ

John 16:12 – תּוּב סַגִּי אִית לִי למאִמַר לכוּן אֵלָא לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵאחַד הָשָׁא .

John 16:12 – Moreover, I have much to say to you:

but ye cannot comprehend [it] now.

John 16:13 – ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘ ܢܕ݂ܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܡܰܠܶܠ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܗܰܘ ܢܡܰܠܶܠ ܘܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܢܰܘܕ݁ܰܥܟ݂ܽܘܢ

John 16:13 – מָא דֵּאתָא דֵּין רוּחָא דַּשׁרָרָא הוּ נדַבַּרכוּן בּכֻלֵה שׁרָרָא לָא גֵּיר נמַלֵל מֵן רֵעיָן נַפשֵׁה אֵלָא כֻּל דּנֵשׁמַע הַו נמַלֵל וַעתִידָתָא נַודַּעכוּן .

John 16:13 – But when the spirit of truth shall come, he will lead you into all the truth. For he will not speak from his own mind; but whatever he heareth, that will he speak:

and he will make known to you things to come.

John 16:14 – ܘܗܽܘ ܢܫܰܒ݁ܚܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܢܶܣܰܒ݂ ܘܰܢܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ

John 16:14 – והוּ נשַׁבּחַני מֵטֻל דּמֵן דִּילי נֵסַב וַנחַוֵיכוּן .

John 16:14 – He will glorify me; because he will receive of what is mine, and will show [it] to you.

John 16:15 – ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܐܒ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗ݈ܽܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܢܶܣܰܒ݂ ܘܰܢܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ

John 16:15 – כֻּל מֵדֵּם דּאִית לָאבי דִּילי הוּ מֵטֻל הָנָא אֵמרֵת לכוּן דּמֵן דִּילי נֵסַב וַנחַוֵיכוּן .

John 16:15 – Whatever the Father hath, is mine:

therefore said I to you that he will receive of what is mine, and will show [it] to you.

John 16:16 – ܩܰܠܺܝܠ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܘܬ݂ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ

John 16:16 – קַלִיל ולָא תֵּחזוּנָני ותוּב קַלִיל ותֵחזוּנָני דָּאזֵל אנָא לוָת אַבָא .

John 16:16 – A little while, and ye will not see me; and again a little while, and ye will see me; because I go to the Father.

John 16:17 – ܘܶܐܡܰܪܘ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܘܬ݂ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܘܕ݂ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ

John 16:17 – וֵאמַרו הוַו תַּלמִידַוהי חַד לחַד מָנָא הי הָדֵא דֵּאמַר לַן דּקַלִיל ולָא תֵּחזוּנָני ותוּב קַלִיל ותֵחזוּנָני ודָאזֵל אנָא לוָת אָבי .

John 16:17 – And his disciples said one to another:

What is this that he saith to us, A little while, and ye will not see me and again a little while, and ye will see me, because I go to my Father ?

John 16:18 – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ

John 16:18 – וָאמרִין הוַו מָנָא הי הָדֵא קַלִיל דֵּאמַר לָא יָדעִינַן מָנָא ממַלֵל .

John 16:18 – And they said:

What is this little while, of which he speaketh? We know not what he saith.

John 16:19 – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘܬ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܘܬ݂ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ

John 16:19 – יֵשׁוּע דֵּין יִדַע דּבָעֵין הוַו לַמשַׁאָלוּתֵה וֵאמַר להוּן עַל הָדֵא בָּעֵין אנתּוּן עַם חדָדֵא דֵּאמרֵת לכוּן דּקַלִיל ולָא תֵּחזוּנָני ותוּב קַלִיל ותֵחזוּנָני .

John 16:19 – And Jesus knew, that they desired to ask him; and he said to them:

Are ye debating with each other, of what I said to you, A little while, and ye will not see me, and again a little while, and ye will see me?

John 16:20 – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܟ݁ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܐܠܽܘܢ ܘܥܳܠܡܳܐ ܢܶܚܕ݁ܶܐ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ

John 16:20 – אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּתֵבכּוּן אַנתּוּן ותֵאלוּן ועָלמָא נֵחדֵּא וַלכוּן תֵּכרֵא אֵלָא כַּריוּתכוּן לחַדוּתָא תֵּהוֵא .

John 16:20 – Verily, verily, I say to you, That ye will weep and lament:

And the world will rejoice, while to you will be sorrow. But your sorrow will be turned to joy.

John 16:21 – ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܟ݁ܳܪܝܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܳܗ ܡܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܠܳܐ ܥ݈ܳܗܕ݁ܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ

John 16:21 – אַנתּתָא מָא דּיָלדָּא כָּריָא לָה דַּמטָא יַומָא דּמַולָדָה מָא דּיֵלדַּת דֵּין בּרָא לָא עָהדָּא אוּלצָנָה מֵטֻל חַדוּתָא דֵּאתִילֵד בַּרנָשָׁא בּעָלמָא .

John 16:21 – A woman, in bringing forth, hath sorrow, for the day of her travail hath come:

but when she hath brought forth a son, she remembereth not her anguish, because of the joy that a human being is born into the world.

John 16:22 – ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܘܢܶܚܕ݁ܶܐ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܳܣܶܒ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ

John 16:22 – אָפ אַנתּוּן הָשָׁא כַּריָא לכוּן תּוּב דֵּין אֵחזֵיכוּן ונֵחדֵּא לֵבּכוּן וחַדוַתכוּן לָא אנָשׁ נָסֵב מֵנכוּן .

John 16:22 – Ye also now have sorrow; but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will deprive you of your joy.

John 16:23 – ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܠܳܐܒ݂ܝ ܒ݁ܫܶܡܝ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ

John 16:23 – וַבהַו יַומָא לִי לָא תֵּשֵׁאלוּן מֵדֵּם אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּכֻל מֵדֵּם דּתֵשֵׁאלוּן לָאבי בּשֵׁמי נֵתֵּל לכוּן .

John 16:23 – And in that day ye will ask me nothing. Verily, verily, I say to you, That whatsoever ye shall ask of my Father in my name, he will give to you.

John 16:24 – ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܫܶܐܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܫܶܡܝ ܫܰܐܠܘ ܘܬ݂ܶܣܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐ

John 16:24 – עדַמָא להָשָׁא לָא שֵׁאלתּוּן מֵדֵּם בּשֵׁמי שַׁאלו ותֵסבוּן דּתֵהוֵא חַדוַתכוּן משַׁמליָא .

John 16:24 – Hitherto ye have asked nothing in my name. Ask, and ye will receive; that your joy may be complete.

John 16:25 – ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܐܶܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܳܐ

John 16:25 – הָלֵין בּפֵלָאתָא מַללֵת עַמכוּן אָתיָא דֵּין שָׁעתָא אֵמַתי דּלָא אֵמַלֵל עַמכוּן בּפֵלָאתָא אֵלָא עִין בַּגלֵא אֵבַדֵּק לכוּן עַל אַבָא .

John 16:25 – These things have I spoken to you in allegories:

but the hour will come, when I shall not speak to you in allegories, but I will speak to you plainly of the Father.

John 16:26 – ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܘܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܒ݂ܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ

John 16:26 – בּהַו יַומָא דּתֵשֵׁאלוּן בּשֵׁמי ולָא אָמַר אנָא לכוּן דֵּאנָא אֵבעֵא מֵן אַבָא עלַיכּוּן .

John 16:26 – In that day ye will ask in my name; and I do not say to you, that I will pray to the Father for you;

John 16:27 – ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܪܚܶܡܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܘܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂

John 16:27 – הוּ גֵּיר אַבָא רָחֵם לכוּן דַּאנתּוּן רחֵמתּוּנָני והַימֵנתּוּן דֵּאנָא מֵן לוָת אַלָהָא נֵפקֵת .

John 16:27 – for the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I proceeded from the presence of the Father.

John 16:28 – ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ

John 16:28 – נֵפקֵת מֵן לוָת אַבָא וֵאתִית לעָלמָא ותוּב שָׁבֵק אנָא לעָלמָא וָאזֵל אנָא לִי לוָת אַבָא .

John 16:28 – I proceeded forth from before the Father, and came into the world; and again I leave the world, and go to the Father.

John 16:29 – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܦ݂ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁

John 16:29 – אָמרִין לֵה תַּלמִידַוהי הָא הָשָׁא גַּליָאיִת ממַלֵל אַנתּ ופֵלֵאתָא ולָא חדָא אָמַר אַנתּ .

John 16:29 – His disciples say to him:

Lo, now thou speakest plainly, and thou utterest no allegory.

John 16:30 – ܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܫܰܐܠܳܟ݂ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁

John 16:30 – הָשָׁא יָדעִין חנַן דּכֻל מֵדֵּם יָדַע אַנתּ ולָא סנִיק אַנתּ דּאנָשׁ נשַׁאלָכ בּהָדֵא מהַימנִין חנַן דּמֵן אַלָהָא נפַקתּ .

John 16:30 – Now know we, that thou knowest every thing ; and thou hast no need, that any one should ask thee:

by this we believe, that thou didst proceed from God.

John 16:31 – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܡܶܢܘ

John 16:31 – אָמַר להוּן יֵשׁוּע הַימֵנו .

John 16:31 – Jesus said to them:

Do ye believe ?

John 16:32 – ܕ݁ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܩܽܘܢܳܢܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܘܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܥܰܡܝ ܗ݈ܽܘ

John 16:32 – דּהָא אָתיָא שָׁעתָא והָשָׁא אֵתָת דּתֵתבַּדּרוּן אנָשׁ לַאתרֵה ותֵשׁבּקוּנָני בַּלחוּדַי ולָא הוִית בַּלחוּדַי דַּאבָא עַמי הוּ .

John 16:32 – Behold, the hour cometh, and hath now come, when ye will be dispersed, each to his place; and ye will leave me alone. But I am not alone, for the Father is with me.

John 16:33 – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܠܰܒ݈݁ܒ݂ܘ ܐܶܢܳܐ ܙܟ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ

John 16:33 – הָלֵין אֵמרֵת לכוּן דּבִי נֵהוֵא לכוּן שׁלָמָא בּעָלמָא הָוֵא לכוּן אוּלצָנָא אֵלָא אֵתלַבּבו אֵנָא זכִיתֵה לעָלמָא .

John 16:33 – These things have I said to you, that in me ye might have peace. In the world ye will have trouble:

but, take courage, I have vanquished the world.

John 17:1 – ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܪܳܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܢܫܰܒ݁ܚܳܟ݂

John 17:1 – הָלֵין מַלֵל יֵשׁוּע וַארִים עַינַוהי לַשׁמַיָא וֵאמַר אָבי אֵתָת שָׁעתָא שַׁבַּח בּרָכ דַּברָכ נשַׁבּחָכ .

John 17:1 – These things spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said:

My Father, the hour is come:

glorify thy son, that thy son may glorify thee.

John 17:2 – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܶܗ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ

John 17:2 – אַיכַּנָא דּיַהבתּ לֵה שׁוּלטָנָא עַל כֻּל בּסַר דּכֻל מָא דּיַהבתּ לֵה נֵתֵּל לֵה חַיֵא דַּלעָלַם .

John 17:2 – As thou hast given him authority over all flesh, that he might give life eternal to as many as thou hast given him.

John 17:3 – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܢܶܕ݁ܥܽܘܢܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

John 17:3 – הָלֵין אֵנוּן דֵּין חַיֵא דַּלעָלַם דּנֵדּעוּנָכ דַּאנתּ אַנתּ אַלָהָא דַּשׁרָרָא בַּלחוּדַיכּ ומַן דּשַׁדַּרתּ יֵשׁוּע משִׁיחָא .

John 17:3 – And this is life eternal, that they may know thee, that thou art the only true God, and whom thou hast sent, Jesus Messiah.

John 17:4 – ܐܶܢܳܐ ܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ ܫܰܠܶܡܬ݁ܶܗ

John 17:4 – אֵנָא שַׁבַּחתָּכ בַּארעָא עבָדָא הַו דּיַהבתּ לִי דֵּאעבֵּד שַׁלֵמתֵּה .

John 17:4 – I have glorified thee on the earth; the work which thou gavest me to do, I have finished.

John 17:5 – ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܒ݁ܰܚܰܝܢܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܒ݂ܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܗܰܘ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܠܡܳܐ

John 17:5 – והָשָׁא שַׁבַּחַיני אַנתּ אָבי לוָתָכ בּהַו שׁוּבחָא דּאִית הוָא לִי לוָתָכ מֵן קדָם דּנֵהוֵא עָלמָא .

John 17:5 – And now, my Father, glorify thou me, with that glory which I had with thee before the world was.

John 17:6 – ܐܰܘܕ݁ܥܶܬ݂ ܫܡܳܟ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܘܠܺܝ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܛܰܪܘ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂

John 17:6 – אַודּעֵת שׁמָכ לַבנַי אנָשָׁא הָנוּן דּיַהבתּ לִי מֵן עָלמָא דִּילָכ הוַו ולִי יַהבתּ אֵנוּן וַנטַרו מֵלתָכ .

John 17:6 – I have made known thy name to the men, whom thou gavest me from the world:

thine they were, and thou gavest them to me; and they have kept thy word.

John 17:7 – ܗܳܫܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ

John 17:7 – הָשָׁא יֵדעֵת דּכֻל מָא דּיַהבתּ לִי מֵן לוָתָכ הוּ .

John 17:7 – Now I have known, that whatever thou hast given me, was from thee.

John 17:8 – ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܘܺܝܕ݂ܰܥܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܳܢܝ

John 17:8 – דּמֵלֵא דּיַהבתּ לִי יֵהבֵּת להוּן והֵנוּן קַבֵּלו וִידַעו שַׁרִירָאיִת דּמֵן לוָתָכ נֵפקֵת והַימֵנו דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני .

John 17:8 – For, the words thou gavest to me, I have given to them; and they have received them, and have known certainly, that I came from thy presence; and they have believed that thou didst send me.

John 17:9 – ܘܶܐܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ

John 17:9 – וֵאנָא עלַיהוּן בָּעֵא אנָא לָא הוָא עַל עָלמָא בָּעֵא אנָא אֵלָא עַל הָנוּן דּיַהבתּ לִי דּדִילָכ אֵנוּן .

John 17:9 – And I pray for them; it is not for the world that I pray, but for them whom thou hast given me, for they are thine.

John 17:10 – ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܝ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܘܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗ݈ܽܘ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ

John 17:10 – וכֻל מֵדֵּם דּדִילי הוּ דִּילָכ הוּ ודִילָכ דִּילי הוּ וַמשַׁבַּח אנָא בּהוּן .

John 17:10 – And all that is mine is thine, and what is thine is mine; and I am glorified in them.

John 17:11 – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ

John 17:11 – מֵכִּיל לָא הוִית בּעָלמָא והָלֵין בּעָלמָא אֵנוּן וֵאנָא לוָתָכ אָתֵא אנָא אַבָא קַדִּישָׁא טַר אֵנוּן בַּשׁמָכ הַו דּיַהבתּ לִי דּנֵהווּן חַד אַיכַּנָא דַּחנַן .

John 17:11 – Henceforth I am not in the world; but these are in the world, and I go to thee. Holy Father, keep them in that thy name, which thou hast given to me; that they may be one, as we are.

John 17:12 – ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܘܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ

John 17:12 – כַּד עַמהוּן הוִית בּעָלמָא אֵנָא נָטַר הוִית להוּן בַּשׁמָכ לַאילֵין דּיַהבתּ לִי נֵטרֵת ואנָשׁ מֵנהוּן לָא אֵבַד אֵלָא בּרֵה דַּאבדָּנָא דּנֵתמַלֵא כּתָבָא .

John 17:12 – While I have been with them in the world, I have kept them in thy name. Those thou gavest me, have I kept; and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.

John 17:13 – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ

John 17:13 – הָשָׁא דֵּין לוָתָכ אָתֵא אנָא והָלֵין ממַלֵל אנָא בּעָלמָא דּתֵהוֵא חַדוַתי משַׁמליָא בּהוּן .

John 17:13 – But now I come to thee; and these things I speak in the world, that my joy may be complete in them.

John 17:14 – ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܘܥܳܠܡܳܐ ܣܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ

John 17:14 – אֵנָא יֵהבֵּת להוּן מֵלתָכ ועָלמָא סנָא אֵנוּן דּלָא הוַו מֵן עָלמָא אַיכַּנָא דֵּאנָא לָא הוִית מֵן עָלמָא .

John 17:14 – I have given them thy word:

and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

John 17:15 – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܩܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ

John 17:15 – לָא הוָא דּתֵשׁקוּל אֵנוּן מֵן עָלמָא בָּעֵא אנָא אֵלָא דּתֵטַר אֵנוּן מֵן בִּישָׁא .

John 17:15 – I pray not, that thou wouldst take them out of the world, but that thou wouldst keep them from evil:

John 17:16 – ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ

John 17:16 – לָא הוַו גֵּיר מֵן עָלמָא אַיכַּנָא דֵּאנָא לָא הוִית מֵן עָלמָא .

John 17:16 – for they are not of the world, even as I am not of the world.

John 17:17 – ܐܰܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܟ݂ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܫܪܳܪܳܐ ܗ݈ܝ

John 17:17 – אַבָא קַדֵּשׁ אֵנוּן בַּשׁרָרָכ דּמֵלתָכ דִּילָכ שׁרָרָא הי .

John 17:17 – Father, sanctify them by thy truth, thy word is the truth.

John 17:18 – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܺܝ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ

John 17:18 – אַיכַּנָא דּלִי שַׁדַּרתּ לעָלמָא אָפ אֵנָא שַׁדּרֵת אֵנוּן לעָלמָא .

John 17:18 – As thou didst send me into the world, so have I also sent them into the world.

John 17:19 – ܘܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܡܩܰܕ݁ܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ

John 17:19 – ועַל אַפַּיהוּן אֵנָא מקַדֵּשׁ אנָא נַפשׁי דּנֵהווּן אָפ הֵנוּן מקַדּשִׁין בַּשׁרָרָא .

John 17:19 – And for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth.

John 17:20 – ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܡܶܠܰܬ݂ܗܽܘܢ

John 17:20 – ולָא הוָא עַל אַפַּי הָלֵין בָּעֵא אנָא בַּלחוּד אֵלָא אָפ עַל אַפַּי אַילֵין דַּמהַימנִין בִּי בּמֵלַתהוּן .

John 17:20 – And it is not for them only that I pray, but also for those who shall believe in me through their discourse;

John 17:21 – ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܐܳܒ݂ܝ ܒ݁ܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܢ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܳܢܝ

John 17:21 – דּכֻלהוּן נֵהווּן חַד אַיכַּנָא דַּאנתּ אָבי בִּי וֵאנָא בָּכ דָּאפ הֵנוּן בַּן חַד נֵהווּן דַּנהַימֵן עָלמָא דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני .

John 17:21 – that they all may be one; as thou, my Father, [art] in me, and I in thee; that they also may be one in us; so that the world may believe, that thou didst send me.

John 17:22 – ܘܶܐܢܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܚܰܕ݂ ܚܢܰܢ

John 17:22 – וֵאנָא שׁוּבחָא דּיַהבתּ לִי יֵהבֵּת להוּן דּנֵהווּן חַד אַיכַּנָא דַּחנַן חַד חנַן .

John 17:22 – And the glory which thou gavest me, I have given them; that they may be one, as we are one.

John 17:23 – ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܺܝ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܠܚܰܕ݂ ܘܰܕ݂ܢܶܕ݁ܰܥ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܳܢܝ ܘܕ݂ܰܐܚܶܒ݂ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܺܝ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁

John 17:23 – אֵנָא בּהוּן וַאנתּ בִּי דּנֵהווּן גּמִירִין לחַד וַדנֵדַּע עָלמָא דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני ודַאחֵבת אֵנוּן אַיכַּנָא דָּאפ לִי אַחֵבתּ .

John 17:23 – I in them, and thou in me; that they may be perfected into one; and that the world may know that thou didst send me, and that thou hast loved them as also thou hast loved me.

John 17:24 – ܐܰܒ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܝ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܬ݁ܳܢܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ

John 17:24 – אַבָא הָנוּן דּיַהבתּ לִי צָבֵא אנָא דַּאתַר דֵּאנָא אָפ הֵנוּן נֵהווּן עַמי דּנֵהווּן חָזֵין שׁוּבחָא דִּילי הַו דּיַהבתּ לִי דַּאחֵבתָּני מֵן קדָם תַּרמיָתֵה דּעָלמָא .

John 17:24 – Father, I desire that those whom thou hast given me, may also be with me where I am; that they may see that glory of mine which thou hast given me, as thou lovedst me before the foundation of the world.

John 17:25 – ܐܳܒ݂ܝ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܳܟ݂ ܘܗܶܢܽܘܢ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܳܢܝ

John 17:25 – אָבי כּאִנָא ועָלמָא לָא יַדעָכ אֵנָא דֵּין יִדַעתָּכ והֵנוּן יִדַעו דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני .

John 17:25 – My righteous Father, the world hath not known thee; but I have known thee, and these have known, that thou didst send me.

John 17:26 – ܘܰܐܘܕ݁ܥܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܟ݂ ܘܡܰܘܕ݁ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܬ݁ܳܢܝ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ

John 17:26 – וַאודּעֵת אֵנוּן שׁמָכ ומַודַּע אנָא דּחוּבָּא הַו דַּאחֵבתָּני נֵהוֵא בּהוּן וֵאנָא אֵהוֵא בּהוּן .

John 17:26 – And I have made known to them thy name; and I will make it known; so that the love, with which thou lovedst me, may be in them, and I in them.

John 18:1 – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܶܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܶܕ݂ܪܽܘܢ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܰܢܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܗܽܘ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ

John 18:1 – הָלֵין אֵמַר יֵשׁוּע וַנפַק עַם תַּלמִידַוהי לעֵברָא דַּרגֵלתָּא דּקֵדרוּן אַתַר דּאִית הוָת גַּנתָא אַיכָּא דּעַל הוּ ותַלמִידַוהי .

John 18:1 – These things spake Jesus, and went forth with his disciples over the brook Cedron, where there was a garden, into which he and his disciples entered.

John 18:2 – ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܟ݁ܳܢܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ

John 18:2 – יָדַע הוָא דֵּין אָפ יִהוּדָא מַשׁלמָנָא לדוּכּתָא הָי מֵטֻל דּסַגִּי זַבנָא כָּנֵשׁ הוָא תַּמָן יֵשׁוּע עַם תַּלמִידַוהי .

John 18:2 – And Judas also, the betrayer, knew the place; because Jesus often there met with his disciples.

John 18:3 – ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܥܰܡ ܢܰܦ݂ܛܺܪܶܐ ܘܠܰܡܦ݁ܺܝܕ݂ܶܐ ܘܙܰܝܢܳܐ

John 18:3 – הוּ הָכִיל יִהוּדָא דּבַר אֵספִּיר ומֵן לוָת רַבַּי כָּהנֵא וַפרִישֵׁא דּבַר דַּחשֵׁא וֵאתָא לתַמָן עַם נַפטִרֵא ולַמפִּידֵא וזַינָא .

John 18:3 – Then Judas received a regiment, and from the presence of the chief priests and Pharisees he had officials; and he came to the place with lanterns and lamps and weapons.

John 18:4 – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܢܦ݂ܰܩ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ

John 18:4 – יֵשׁוּע דֵּין דּיָדַע הוָא כֻּל מֵדֵּם דָּאתֵא עלַוהי נפַק וֵאמַר להוּן למַן בָּעֵין אנתּוּן .

John 18:4 – And Jesus, as he knew every thing that was to befall him, went forth and said to them:

Whom seek ye?

John 18:5 – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ

John 18:5 – אָמרִין לֵה ליֵשׁוּע נָצרָיָא אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵנָא אנָא קָאֵם הוָא דֵּין אָפ יִהוּדָא מַשׁלמָנָא עַמהוּן .

John 18:5 – They say to him:

Jesus the Nazarean.

Jesus said to them:

I am he.

And Judas the betrayer was also standing with them.

John 18:6 – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܗܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ

John 18:6 – וכַד אֵמַר להוּן יֵשׁוּע דֵּאנָא אנָא אֵזַלו לבֵסתַּרהוּן וַנפַלו עַל אַרעָא .

John 18:6 – And when Jesus said to them, I am he, they drew back and fell upon the ground.

John 18:7 – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ

John 18:7 – תּוּב שַׁאֵל אֵנוּן יֵשׁוּע למַן בָּעֵין אנתּוּן הֵנוּן דֵּין אֵמַרו ליֵשׁוּע נָצרָיָא .

John 18:7 – And again Jesus asked them:

Whom seek ye?

And they said:

Jesus the Nazarean.

John 18:8 – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܶܐܢ ܠܺܝ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ

John 18:8 – אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵמרֵת לכוּן דֵּאנָא אנָא וֵאן לִי בָּעֵין אנתּוּן שׁבוּקו להָלֵין אָזִלין .

John 18:8 – Jesus said to them:

I have told you that I am he; and if ye seek me, let these go away:

John 18:9 – ܕ݁ܬ݂ܶܫܠܰܡ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܠܳܐ ܐܰܘܒ݁ܕ݂ܶܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܰܕ݂

John 18:9 – דּתֵשׁלַם מֵלתָא דֵּאמַר דַּאילֵין דּיַהבתּ לִי לָא אַובּדֵת מֵנהוּן אָפלָא חַד .

John 18:9 – that the speech might be fulfilled, which he uttered:

Of them, whom thou hast given me, I have lost not even one.

John 18:10 – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܘܫܰܡܛܳܗ ܘܰܡܚܳܝܗ݈ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܫܰܩܠܳܗ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܡܳܠܶܟ݂

John 18:10 – שֵׁמעוּן דֵּין כּאִפָא אִית הוָא עלַוהי סַפסִרָא ושַׁמטָה וַמחָיהי לעַבדֵּה דּרַבּ כָּהנֵא ושַׁקלָה אֵדנֵה דּיַמִינָא שׁמֵה דֵּין דּעַבדָּא מָלֵכ .

John 18:10 – And Simon Cephas had upon him a sword; and he drew it, and smote a servant of the high priest, and cut off his right ear. And the servant’s name was Malchus.

John 18:11 – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܒ݁ܚܶܠܬ݂ܳܗ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝ ܐܳܒ݂ܝ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ

John 18:11 – וֵאמַר יֵשׁוּע לכאִפָא סִים סַפסִרָא בּחֵלתָה כָּסָא דּיַהב לִי אָבי לָא אֵשׁתֵּיוהי .

John 18:11 – And Jesus said to Cephas:

Put the sword into its sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it?

John 18:12 – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܘܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܶܐ ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܣܪܽܘܗ݈ܝ

John 18:12 – הָידֵּין אֵספִּיר וכִּלִיַרכֵא ודַחשֵׁא דִּיהוּדָיֵא אַחדּוּהי ליֵשׁוּע וַאסרוּהי .

John 18:12 – Then the regiment and the chiliarchs and the officials of the Jews laid hold of Jesus, and bound him;

John 18:13 – ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܢܳܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܡܽܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ

John 18:13 – וַאיתּיוּהי לוָת חַנָן לוּקדַם מֵטֻל דַּחמוּהי הוָא דּקַיָפָא הַו דּאִיתַוהי הוָא רַבּ כָּהנֵא דּשַׁנתָּא הָי .

John 18:13 – and they led him first to the presence of Annas; for he was father-in-law to Caiaphas, who was the high priest of that year.

John 18:14 – ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ

John 18:14 – אִיתַוהי הוָא דֵּין קַיָפָא הַו דַּמלַכ לִיהוּדָיֵא דּפַקָח דּחַד גַּברָא נמוּת חלָפ עַמָא .

John 18:14 – And it was Caiaphas who counselled the Jews, that it was expedient, one man should die for the people.

John 18:15 – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ

John 18:15 – שֵׁמעוּן דֵּין כּאִפָא וחַד מֵן תַּלמִידֵא אחרָנֵא אָתֵין הוַו בָּתרֵה דּיֵשׁוּע להַו דֵּין תַּלמִידָא יָדַע הוָא לֵה רַבּ כָּהנֵא ועַל עַם יֵשׁוּע לדָרתָּא .

John 18:15 – And Simon Cephas and one other of the disciples went after Jesus. And that other disciple knew the high priest; and he entered with Jesus into the hall.

John 18:16 – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܢܳܛܪܰܬ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ

John 18:16 – שֵׁמעוּן דֵּין קָאֵם הוָא לבַר לוָת תַּרעָא וַנפַק הַו תַּלמִידָא אחרִנָא דּיָדַע הוָא לֵה רַבּ כָּהנֵא וֵאמַר לנָטרַת תַּרעָא וַאעלֵה לשֵׁמעוּן .

John 18:16 – But Simon stood without at the door; and that other disciple, who knew the high priest, went out and spoke to the doorkeeper and brought in Simon.

John 18:17 – ܐܶܡܪܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܢܳܛܪܰܬ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܠܳܐ

John 18:17 – אֵמרַת דֵּין עלַימתָא נָטרַת תַּרעָא לשֵׁמעוּן למָא אָפ אַנתּ מֵן תַּלמִידַוהי אַנתּ דּהָנָא גַּברָא אָמַר לָה לָא .

John 18:17 – And the maid who kept the door, said to Simon:

Art not thou also one of this man’s disciples?

And he said:

I am not.

John 18:18 – ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܢܶܫܚܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܫ ܗ݈ܘܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܫܳܚܶܢ

John 18:18 – וקָימִין הוַו עַבדֵּא ודַחשֵׁא וסָימִין הוַו נוּרָא דּנֵשׁחנוּן מֵטֻל דּקַרִישׁ הוָא קָאֵם הוָא דֵּין אָפ שֵׁמעוּן עַמהוּן ושָׁחֵן .

John 18:18 – And the servants and officials were standing, and had placed a fire to warm themselves

John 18:19 – ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܐܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܥܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ

John 18:19 – רַבּ כָּהנֵא דֵּין שַׁאלֵה ליֵשׁוּע עַל תַּלמִידַוהי ועַל יוּלפָּנֵה .

John 18:19 – And the high priest interrogated Jesus respecting his disciples, and respecting his doctrine.

John 18:20 – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܰܠܦ݂ܶܬ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂

John 18:20 – וֵאמַר לֵה יֵשׁוּע אֵנָא עִין בַּגלֵא מַללֵת עַם עַמָא וַבכֻלזבַן אַלפֵת בַּכנוּשׁתָּא וַבהַיכּלָא אַיכָּא דּכֻלהוּן יִהוּדָיֵא מֵתכַּנשִׁין ומֵדֵּם בּטוּשׁיָא לָא מַללֵת .

John 18:20 – And Jesus said to him:

I have discoursed openly with the people, and have at all times taught in the synagogue and in the temple, where all the Jews assemble; and I have uttered nothing in private.

John 18:21 – ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܫܰܐܶܠ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂

John 18:21 – מָנָא משַׁאֵל אַנתּ לִי שַׁאֵל להָנוּן דַּשׁמַעו מָנָא מַללֵת עַמהוּן הָא הֵנוּן יָדעִין כֻּל מֵדֵּם דֵּאמרֵת .

John 18:21 – Why dost thou interrogate me? Ask them who have heard, what I said to them:

lo, they know what I have said.

John 18:22 – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܡܚܳܝܗ݈ܝ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ

John 18:22 – וכַד הָלֵין אֵמַר חַד מֵן דַּחשֵׁא דּקָאֵם הוָא מחָיהי עַל פַּכֵּה ליֵשׁוּע וֵאמַר לֵה הָכַנָא יָהֵב אַנתּ פֵּתגָמָא לרַבּ כָּהנֵא .

John 18:22 – And as he said these things, one of the officials standing by, smote the cheek of Jesus, and said to him:

Givest thou such an answer to the high priest ?

John 18:23 – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܐܰܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܡܳܢܳܐ ܡܚܰܝܬ݁ܳܢܝ

John 18:23 – ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה אֵן בִּישָׁאיִת מַללֵת אַסהֵד עַל בִּישׁתָּא וֵאן דֵּין שַׁפִּיר למָנָא מחַיתָּני .

John 18:23 – Jesus replied, and said to him:

If I have spoken evil bear witness of that evil; but if well, why smitest thou me ?

John 18:24 – ܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ

John 18:24 – חַנָן דֵּין שַׁדַּר ליֵשׁוּע כַּד אַסִיר לוָת קַיָפָא רַבּ כָּהנֵא .

John 18:24 – Now Annas had sent Jesus bound to Caiaphas the high priest.

John 18:25 – ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܘܫܳܚܶܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܗܽܘ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂

John 18:25 – ושֵׁמעוּן כּאִפָא קָאֵם הוָא ושָׁחֵן וָאמרִין לֵה למָא אָפ אַנתּ חַד מֵן תַּלמִידַוהי אַנתּ והוּ כּפַר וֵאמַר לָא הוִית .

John 18:25 – And Simon Cephas was standing and warming himself; and they said to him:

Art not thou also one of his disciples?

And he denied, and said:

I am not.

John 18:26 – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐ݈ܚܝܳܢܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܦ݂ܣܰܩ ܗ݈ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܓ݂ܰܢܬ݂ܳܐ

John 18:26 – אָמַר לֵה חַד מֵן עַבדֵּא דּרַבּ כָּהנֵא אחיָנֵה דּהַו דַּפסַק הוָא שֵׁמעוּן אֵדנֵה לָא אֵנָא חזִיתָכ עַמֵה בּגַנתָא .

John 18:26 – And one of the servants of the high priest, a kinsman of him whose ear Simon cut off, said to him:

Did I not see thee with him in the garden ?

John 18:27 – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ

John 18:27 – ותוּב כּפַר שֵׁמעוּן ובָה בּשָׁעתָא קרָא תַּרנָגלָא .

John 18:27 – And again Simon denied:

and at that moment the cock crew.

John 18:28 – ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܛܰܘܫܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ

John 18:28 – אַיתּיוּהי דֵּין ליֵשׁוּע מֵן לוָת קַיָפָא לַפּרֵטָורִין ואִיתַוהי הוָא צַפרָא והֵנוּן לָא עַלו לַפּרֵטָורִין דּלָא נֵתטַושׁוּן עַד אָכלִין פֵּצחָא .

John 18:28 – And they led Jesus from the presence of Caiaphas unto the Praetorium; and it was morning. But they did not enter the Praetorium, lest they should defile themselves before they had eaten the passover.

John 18:29 – ܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܒ݂ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܶܐܟ݂ܰܠ‌ܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ

John 18:29 – נפַק דֵּין פִּילַטָוס לבַר לוָתהוּן וֵאמַר להוּן מָנָא מֵאכַל‌קַרצָא אִית לכוּן עַל גַּברָא הָנָא .

John 18:29 – And Pilate went forth to them without, and said to them:

What accusation have ye against this man ?

John 18:30 – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܶܗ

John 18:30 – ענַו וָאמרִין לֵה אֵלוּ לָא עָבֵד בִּישָׁתָא הוָא אָפלָא לָכ מַשׁלמִין הוַין לֵה .

John 18:30 – They replied, and said to him:

If he were not a malefactor, we should not have delivered him up to thee.

John 18:31 – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܽܘܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܕ݂ܽܘܢܽܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܐ݈ܢܳܫ

John 18:31 – אָמַר להוּן פִּילַטָוס דּוּברוּהי אַנתּוּן ודוּנוּהי אַיכ נָמוּסכוּן אָמרִין לֵה יִהוּדָיֵא לָא שַׁלִיט לַן למֵקטַל לאנָשׁ .

John 18:31 – Pilate said to them:

Take ye him, and judge him according to your law.

The Jews said to him:

It is not lawful for us to put a man to death:

John 18:32 – ܕ݁ܬ݂ܶܫܠܰܡ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܢܡܽܘܬ݂

John 18:32 – דּתֵשׁלַם מֵלתָא דֵּאמַר יֵשׁוּע כַּד מַודַּע בַּאינָא מַותָּא עתִיד דַּנמוּת .

John 18:32 – that the speech of Jesus might be fulfilled, when he made known by what death he was to die.

John 18:33 – ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ

John 18:33 – עַל דֵּין פִּילַטָוס לַפּרֵטָורִין וַקרָא ליֵשׁוּע וֵאמַר לֵה אַנתּ הוּ מַלכּהוּן דִּיהוּדָיֵא .

John 18:33 – And Pilate went into the Praetorium, and called Jesus, and said to him:

Art thou the king of the Jews?

John 18:34 – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܘ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܳܟ݂ ܥܠܰܝ

John 18:34 – אָמַר לֵה יֵשׁוּע מֵן נַפשָׁכ אֵמַרתּ הָדֵא אַו אחרָנֵא אֵמַרו לָכ עלַי .

John 18:34 – Jesus said to him:

Sayest thou this of thyself, or have others said [it] to thee of me ?

John 18:35 – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܘܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐܰܫܠܡܽܘܟ݂ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁

John 18:35 – אָמַר לֵה פִּילַטָוס למָא אֵנָא יִהוּדָיָא אנָא בּנַי עַמָכ הוּ ורַבַּי כָּהנֵא אַשׁלמוּכ לִי מָנָא עבַדּתּ .

John 18:35 – Pilate said to him:

Am I a Jew ? Thy countrymen and the chief priests have delivered thee to me. What hast thou done ?

John 18:36 – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ

John 18:36 – אָמַר לֵה יֵשׁוּע מַלכּוּתי דִּילי לָא הוָת מֵן הָנָא עָלמָא אֵלוּ מֵן עָלמָא הוָת הָנָא מַלכּוּתי מֵתכַּתּשִׁין הוַו משַׁמשָׁנַי דּלָא אֵשׁתּלֵם לִיהוּדָיֵא הָשָׁא דֵּין מַלכּוּתי דִּילי לָא הוָת מֵכָּא .

John 18:36 – Jesus said to him:

My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have fought, that I might not be delivered up to the Jews:

but now, my kingdom is not from hence.

John 18:37 – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܫܳܡܰܥ ܩܳܠܝ

John 18:37 – אָמַר לֵה פִּילַטָוס מָדֵין מַלכָּא אַנתּ אָמַר לֵה יֵשׁוּע אַנתּ אֵמַרתּ דּמַלכָּא אנָא אֵנָא להָדֵא יִלִיד אנָא וַלהָדֵא אֵתִית לעָלמָא דַּאסהֵד עַל שׁרָרָא כֻּל מַן דּאִיתַוהי מֵן שׁרָרָא שָׁמַע קָלי .

John 18:37 – Pilate said to him .

Then thou art a king?

Jesus said to him:

Thou hast said, that I am a king. For this was I born; and for this came I into the world, that I might bear testimony to the truth. Every one that is of the truth, heareth my voice.

John 18:38 – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܳܢܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ

John 18:38 – אָמַר לֵה פִּילַטָוס מָנַו שׁרָרָא וכַד אֵמַר הָדֵא נפַק לֵה תּוּב לוָת יִהוּדָיֵא וֵאמַר להוּן אֵנָא אָפלָא חדָא עֵלתָא מֵשׁכַּח אנָא בֵּה .

John 18:38 – Pilate said to him:

What is the truth ?

And as he said this, he went out again to the Jews, and said to them:

I find not any crime in him.

John 18:39 – ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܐܶܫܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܫܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ

John 18:39 – עיָדָא דֵּין אִית לכוּן דּחַד אֵשׁרֵא לכוּן בּפֵצחָא צָבֵין אנתּוּן הָכִיל אֵשׁרֵא לכוּן להָנָא מַלכָּא דִּיהוּדָיֵא .

John 18:39 – And ye have a custom that I should release one to you at the passover; will ye, therefore, that I release to you this king of the Jews?

John 18:40 – ܘܰܩܥܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܒ݂ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ

John 18:40 – וַקעַו כֻּלהוּן וָאמרִין לָא להָנָא אֵלָא לבַר‌אַבַּא אִיתַוהי הוָא דֵּין הָנָא בַּר‌אַבַּא גַּיָסָא .

John 18:40 – And they all cried out, and said:

Not this man, but Barabbas.

Now this Barabbas was a robber.

oh.jpg

The December 30, 2016 Bible

Part II Zechariah

9,10 And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the nations; and his dominion shall be from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.

9,11 As for thee also, because of the blood of thy covenant I send forth thy prisoners out of the pit wherein is no water.

9,12 Return to the stronghold, ye prisoners of hope; even to-day do I declare that I will render double unto thee.

9,13 For I bend Judah for Me, I fill the bow with Ephraim; and I will stir up thy sons, O Zion, against thy sons, O Javan, and will make thee as the sword of a mighty man.

9,14 And the LORD shall be seen over them, and His arrow shall go forth as the lightning; and the Lord GOD will blow the horn, and will go with whirlwinds of the south.

9,15 The LORD of hosts will defend them; and they shall devour, and shall tread down the sling-stones; and they shall drink, and make a noise as through wine; and they shall be filled like the basins, like the corners of the altar.

9,16 And the LORD their God shall save them in that day as the flock of His people; for they shall be as the stones of a crown, glittering over His land.

9,17 For how great is their goodness, and how great is their beauty! Corn shall make the young men flourish, and new wine the maids.

10,1 Ask ye of the LORD rain in the time of the latter rain, even of the LORD that maketh lightnings; and He will give them showers of rain, to every one grass in the field.

10,2 For the teraphim have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and the dreams speak falsely, they comfort in vain; therefore they go their way like sheep, they are afflicted, because there is no shepherd. {P}

10,3 Mine anger is kindled against the shepherds, and I will punish the he-goats; for the LORD of hosts hath remembered His flock the house of Judah, and maketh them as His majestic horse in the battle.

10,4 Out of them shall come forth the corner-stone, out of them the stake, out of them the battle bow, out of them every master together.

10,5 And they shall be as mighty men, treading down in the mire of the streets in the battle, and they shall fight, because the LORD is with them; and the riders on horses shall be confounded.

10,6 And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph, and I will bring them back, for I have compassion upon them, and they shall be as though I had not cast them off; for I am the LORD their God, and I will hear them.

10,7 And they of Ephraim shall be like a mighty man, and their heart shall rejoice as through wine; yea, their children shall see it, and rejoice, their heart shall be glad in the LORD.

10,8 I will hiss for them, and gather them, for I have redeemed them; and they shall increase as they have increased.

10,9 And I will sow them among the peoples, and they shall remember Me in far countries; and they shall live with their children, and shall return.

10,10 I will bring them back also out of the land of Egypt, and gather them out of Assyria; and I will bring them into the land of Gilead and Lebanon; and place shall not suffice them.

10,11 And over the sea affliction shall pass, and the waves shall be smitten in the sea, and all the depths of the Nile shall dry up; and the pride of Assyria shall be brought down, and the sceptre of Egypt shall depart away.

10,12 And I will strengthen them in the LORD; and they shall walk up and down in His name, saith the LORD. {P}

11,1 Open thy doors, O Lebanon, that the fire may devour thy cedars.

11,2 Wail, O cypress-tree, for the cedar is fallen; because the glorious ones are spoiled; wail, O ye oaks of Bashan, for the strong forest is come down.

11,3 Hark! the wailing of the shepherds, for their glory is spoiled; Hark! the roaring of young lions, for the thickets of the Jordan are spoiled. {P}

11,4 Thus said the LORD my God:
‘Feed the flock of slaughter;

11,5 whose buyers slay them, and hold themselves not guilty; and they that sell them say:
Blessed be the LORD, for I am rich; and their own shepherds pity them not.

11,6 For I will no more pity the inhabitants of the land, saith the LORD; but, lo, I will deliver the men every one into his neighbour’s hand, and into the hand of his king; and they shall smite the land, and out of their hand I will not deliver them.’

Part III Chronicles

2 17,16 and next to him Amasiah the son of Zichri, who willingly offered himself unto the LORD, and with him two hundred thousand mighty men of valour; {S}

2 17,17 and of Benjamin:
Eliada a mighty man of valour, and with him two hundred thousand armed with bow and shield; {S}

2 17,18 and next to him Jehozabad, and with him a hundred and fourscore thousand ready prepared for war. {S}

2 17,19 These were they that waited on the king beside those whom the king put in the fortified cities throughout all Judah. {P}

2 18,1 Now Jehoshaphat had riches and honour in abundance; and he allied himself with Ahab by marriage.

2 18,2 And after a lapse of years he went down to Ahab to Samaria. And Ahab killed sheep and oxen for him in abundance, and for the people that were with him, and persuaded him to go up with him to Ramoth-gilead.

2 18,3 And Ahab king of Israel said unto Jehoshaphat king of Judah:
‘Wilt thou go with me to Ramoth-gilead?’
And he answered him:
‘I am as thou art, and my people as thy people; and we will be with thee in the war.’

2 18,4 And Jehoshaphat said unto the king of Israel:
‘Inquire, I pray thee, at the word of the LORD today.’

2 18,5 Then the king of Israel gathered the prophets together, four hundred men, and said unto them:
‘Shall we go to Ramoth-gilead to battle, or shall I forbear?’
And they said:
‘Go up; for God will deliver it into the hand of the king.’

2 18,6 But Jehoshaphat said:
‘Is there not here besides a prophet of the LORD, that we might inquire of him?’

2 18,7 And the king of Israel said unto Jehoshaphat:
‘There is yet one man by whom we may inquire of the LORD; but I hate him; for he never prophesieth good concerning me, but always evil; the same is Micaiah the son of Imla.’
And Jehoshaphat said:
‘Let not the king say so.’

2 18,8 Then the king of Israel called an officer, and said:
‘Fetch quickly Micaiah the son of Imla.’

2 18,9 Now the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, arrayed in their robes, and they sat in a threshing-floor at the entrance of the gate of Samaria; and all the prophets were prophesying before them.

2 18,10 And Zedekiah the son of Chenaanah made him horns of iron, and said:
‘Thus saith the LORD:
With these shalt thou gore the Arameans, until they be consumed.’

2 18,11 And all the prophets prophesied so, saying:
‘Go up to Ramoth-gilead, and prosper; for the LORD will deliver it into the hand of the king.’

2 18,12 And the messenger that went to call Micaiah spoke to him, saying:
‘Behold, the words of the prophets declare good to the king with one mouth; let thy word therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good.’

2 18,13 And Micaiah said:
‘As the LORD liveth, what my God saith, that will I speak.’

2 18,14 And when he was come to the king, the king said unto him:
‘Micaiah, shall we go to Ramoth-gilead to battle, or shall I forbear?’
And he said:
‘Go ye up, and prosper; and they shall be delivered into your hand.’

2 18,15 And the king said to him:
‘How many times shall I adjure thee that thou speak unto me nothing but the truth in the name of the LORD.’

2 18,16 And he said:
‘I saw all Israel scattered upon the mountains, as sheep that have no shepherd; and the LORD said:
These have no master, let them return every man to his house in peace.’

2 18,17 And the king of Israel said to Jehoshaphat:
‘Did I not tell thee that he would not prophesy good concerning me, but evil?’ {S}

2 18,18 And he said:
‘Therefore hear ye the word of the LORD:
I saw the LORD sitting upon His throne, and all the host of heaven standing on His right hand and on His left.

Part IV The Book of Acts – Chapter 13
܀ ܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܀

24 And, before his advent, he sent John to proclaim the baptism of repentance to all the people of Israel.

25 And while John was fulfilling his ministry, he said:
Who, suppose ye, that I am ? I am not he. But lo, he cometh after me; of whom I am not worthy to untie his shoe-strings.

26 Men, brethren, children of the stock of Abraham, and all who, with you, fear God, to you is this word of life sent.

27 For, those inhabitants of Jerusalem and their chiefs, did not apprehend it; neither [did they apprehend] also the writings of the prophets, which are read every sabbath; but they condemned him, and fulfilled all the things written.

28 And while they found no ground for [his] death, they desired of Pilate that they might kill him.

29 And when they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the cross, and laid him in a sepulchre.

30 But God raised him from the dead.

31 And he was seen many days, by them who came up with him from Galilee to Jerusalem; and they are now his witnesses to the people.

32 And lo, we also announce to you, that the promise, which was made to our fathers,

33 lo, God hath fulfilled it to us their children, in that he raised up Jesus; as it is written in the second psalm: Thou art my Son; this day have I begotten thee.

34 And God hath so raised him from the dead, that he will not return again and see corruption; as he said:
I will give to you the sure grace of David.

5th Commandment

Deuteronomy Chapter 5

15 Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God commanded thee; that thy days may be long, and that it may go well with thee, upon the land which the LORD thy God giveth thee. {S}

Parshat Mikeitz vi. “And the men were frightened”

The Pharaoh Joseph gave a banquet in their honor. Yet they felt guilt. They were invited to restoration and forgiveness.
"Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and longsuffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance?" (Romans 2:4, NKJV).

ב"ה

Today is Fri. Dec. 30, 2016 | Month 10,30,6155
Parshat Mikeitz

6th Portion: (Genesis 43:16-29)

Genesis Chapter 43

16 [When] Joseph saw Benjamin with them, he said to the overseer of his house,
"Bring the men into the house and [give orders] to slaughter an animal and to prepare, for the men will eat with me at lunch."
טזוַיַּ֨רְא יוֹסֵ֣ף אִתָּם֘ אֶת־בִּנְיָמִין֒ וַיֹּ֨אמֶר֙ לַֽאֲשֶׁ֣ר עַל־בֵּית֔וֹ הָבֵ֥א אֶת־הָֽאֲנָשִׁ֖ים הַבָּ֑יְתָה וּטְבֹ֤חַ טֶ֨בַח֙ וְהָכֵ֔ן כִּ֥י אִתִּ֛י יֹֽאכְל֥וּ הָֽאֲנָשִׁ֖ים בַּצָּֽהֳרָֽיִם:

17 And the man did as Joseph had said, and the man brought the men into Joseph’s house.
יזוַיַּ֣עַשׂ הָאִ֔ישׁ כַּֽאֲשֶׁ֖ר אָמַ֣ר יוֹסֵ֑ף וַיָּבֵ֥א הָאִ֛ישׁ אֶת־הָֽאֲנָשִׁ֖ים בֵּ֥יתָה יוֹסֵֽף:

18 And the men were frightened because they had been brought into Joseph’s house, and they said,
"On account of the money that came back in our sacks at first, we are brought, to roll upon us and to fall upon us and to take us as slaves and our donkeys [as well]."
יחוַיִּֽירְא֣וּ הָֽאֲנָשִׁ֗ים כִּ֣י הֽוּבְאוּ֘ בֵּ֣ית יוֹסֵף֒ וַיֹּֽאמְר֗וּ עַל־דְּבַ֤ר הַכֶּ֨סֶף֙ הַשָּׁ֤ב בְּאַמְתְּחֹתֵ֨ינוּ֙ בַּתְּחִלָּ֔ה אֲנַ֖חְנוּ מֽוּבָאִ֑ים לְהִתְגֹּלֵ֤ל עָלֵ֨ינוּ֙ וּלְהִתְנַפֵּ֣ל עָלֵ֔ינוּ וְלָקַ֧חַת אֹתָ֛נוּ לַֽעֲבָדִ֖ים וְאֶת־חֲמֹרֵֽינוּ:

19 So they drew near the man who was over Joseph’s house, and they spoke to him at the entrance of the house.
יטוַיִּגְּשׁוּ֙ אֶל־הָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֖ר עַל־בֵּ֣ית יוֹסֵ֑ף וַיְדַבְּר֥וּ אֵלָ֖יו פֶּ֥תַח הַבָּֽיִת:

20 And they said,
"Please, my lord, we came down at first to purchase food.
כוַיֹּֽאמְר֖וּ בִּ֣י אֲדֹנִ֑י יָרֹ֥ד יָרַ֛דְנוּ בַּתְּחִלָּ֖ה לִשְׁבָּר־אֹֽכֶל:

21 And it came to pass when we came to the lodging place that we opened our sacks, and behold! each man’s money was in the mouth of his sack, and we returned it in our hand[s].
כאוַיְהִ֞י כִּי־בָ֣אנוּ אֶל־הַמָּל֗וֹן וַנִּפְתְּחָה֙ אֶת־אַמְתְּחֹתֵ֔ינוּ וְהִנֵּ֤ה כֶֽסֶף־אִישׁ֙ בְּפִ֣י אַמְתַּחְתּ֔וֹ כַּסְפֵּ֖נוּ בְּמִשְׁקָל֑וֹ וַנָּ֥שֶׁב אֹת֖וֹ בְּיָדֵֽנוּ:

22 And we brought down other money in our hand[s] to purchase food. We do not know who put our money into our sacks."
כבוְכֶ֧סֶף אַחֵ֛ר הוֹרַ֥דְנוּ בְיָדֵ֖נוּ לִשְׁבָּר־אֹ֑כֶל לֹ֣א יָדַ֔עְנוּ מִי־שָׂ֥ם כַּסְפֵּ֖נוּ בְּאַמְתְּחֹתֵֽינוּ:

23 And he said,
"Peace to you; fear not. Your God and the God of your father gave you a treasure in your sacks; your money came to me."
And he brought Simeon out to them.
כגוַיֹּ֩אמֶר֩ שָׁל֨וֹם לָכֶ֜ם אַל־תִּירָ֗אוּ אֱלֹ֨הֵיכֶ֜ם וֵֽאלֹהֵ֤י אֲבִיכֶם֙ נָתַ֨ן לָכֶ֤ם מַטְמוֹן֙ בְּאַמְתְּחֹ֣תֵיכֶ֔ם כַּסְפְּכֶ֖ם בָּ֣א אֵלָ֑י וַיּוֹצֵ֥א אֲלֵהֶ֖ם אֶת־שִׁמְעֽוֹן:

24 Then the man brought the men (the brothers) into Joseph’s house, and he gave [them] water, and they washed their feet, and he gave fodder to their donkeys.
כדוַיָּבֵ֥א הָאִ֛ישׁ אֶת־הָֽאֲנָשִׁ֖ים בֵּ֣יתָה יוֹסֵ֑ף וַיִּתֶּן־מַ֨יִם֙ וַיִּרְחֲצ֣וּ רַגְלֵיהֶ֔ם וַיִּתֵּ֥ן מִסְפּ֖וֹא לַֽחֲמֹֽרֵיהֶֽם:

25 And they prepared the gift until Joseph would come at lunchtime, for they heard that there they would eat bread.
כהוַיָּכִ֨ינוּ֙ אֶת־הַמִּנְחָ֔ה עַד־בּ֥וֹא יוֹסֵ֖ף בַּצָּֽהֳרָ֑יִם כִּ֣י שָֽׁמְע֔וּ כִּי־שָׁ֖ם יֹ֥אכְלוּ לָֽחֶם:

26 And Joseph came home, and they brought him the gift that was in their hand[s], into the house, and they prostrated themselves to him to the ground.
כווַיָּבֹ֤א יוֹסֵף֙ הַבַּ֔יְתָה וַיָּבִ֥יאוּ ל֛וֹ אֶת־הַמִּנְחָ֥ה אֲשֶׁר־בְּיָדָ֖ם הַבָּ֑יְתָה וַיִּשְׁתַּֽחֲווּ־ל֖וֹ אָֽרְצָה:

27 He inquired after their welfare, and he said to them,
"Is your elderly father, whom you mentioned, well? Is he still alive?"
כזוַיִּשְׁאַ֤ל לָהֶם֙ לְשָׁל֔וֹם וַיֹּ֗אמֶר הֲשָׁל֛וֹם אֲבִיכֶ֥ם הַזָּקֵ֖ן אֲשֶׁ֣ר אֲמַרְתֶּ֑ם הַֽעוֹדֶ֖נּוּ חָֽי:

28 And they said,
"Your servant, our father, is well; he is still alive."
And they bowed and prostrated themselves.
כחוַיֹּֽאמְר֗וּ שָׁל֛וֹם לְעַבְדְּךָ֥ לְאָבִ֖ינוּ עוֹדֶ֣נּוּ חָ֑י וַיִּקְּד֖וּ וַיִּשְׁתַּֽחֲוֽוּ כתיב וישתחו:

29 And he lifted his eyes and saw Benjamin, his brother, the son of his mother, and he said,
"Is this your little brother, whom you told me about?"
And he said,
"May God favor you, my son."
כטוַיִּשָּׂ֣א עֵינָ֗יו וַיַּ֞רְא אֶת־בִּנְיָמִ֣ין אָחִיו֘ בֶּן־אִמּוֹ֒ וַיֹּ֗אמֶר הֲזֶה֙ אֲחִיכֶ֣ם הַקָּטֹ֔ן אֲשֶׁ֥ר אֲמַרְתֶּ֖ם אֵלָ֑י וַיֹּאמַ֕ר אֱלֹהִ֥ים יָחְנְךָ֖ בְּנִֽי:

Torah 287 “Destroy all their figured stones”

The Land was never completely swept of idolatry during the occupation from Joshua onward. Over the centuries more were added. To cleanse the entire Land would almost require a nuclear holocaust. Is this what the Prophets mean ?

🕎Torah 287 12-30-2016

Numbers 33

מט וַיַּחֲנוּ עַל-הַיַּרְדֵּן מִבֵּית הַיְשִׁמֹת, עַד אָבֵל הַשִּׁטִּים, בְּעַרְבֹת, מוֹאָב. {ס} 49
And they pitched by the Jordan, from Beth-jeshimoth even unto Abel-shittim in the plains of Moab. {S}

נ וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, בְּעַרְבֹת מוֹאָב, עַל-יַרְדֵּן יְרֵחוֹ, לֵאמֹר. 50
And the LORD spoke unto Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying:

נא דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת-הַיַּרְדֵּן, אֶל-אֶרֶץ כְּנָעַן. 51
‘Speak unto the children of Israel, and say unto them:
When ye pass over the Jordan into the land of Canaan,

נב וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת-כָּל-יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ, מִפְּנֵיכֶם, וְאִבַּדְתֶּם, אֵת כָּל-מַשְׂכִּיֹּתָם; וְאֵת כָּל-צַלְמֵי מַסֵּכֹתָם תְּאַבֵּדוּ, וְאֵת כָּל-בָּמוֹתָם תַּשְׁמִידוּ. 52
then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their figured stones, and destroy all their molten images, and demolish all their high places.

נג וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת-הָאָרֶץ, וִישַׁבְתֶּם-בָּהּ: כִּי לָכֶם נָתַתִּי אֶת-הָאָרֶץ, לָרֶשֶׁת אֹתָהּ. 53
And ye shall drive out the inhabitants of the land, and dwell therein; for unto you have I given the land to possess it.

נד וְהִתְנַחַלְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ בְּגוֹרָל לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם, לָרַב תַּרְבּוּ אֶת-נַחֲלָתוֹ וְלַמְעַט תַּמְעִיט אֶת-נַחֲלָתוֹ–אֶל אֲשֶׁר-יֵצֵא לוֹ שָׁמָּה הַגּוֹרָל, לוֹ יִהְיֶה: לְמַטּוֹת אֲבֹתֵיכֶם, תִּתְנֶחָלוּ. 54
And ye shall inherit the land by lot according to your families–
to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer thou shalt give the less inheritance; wheresoever the lot falleth to any man, that shall be his; according to the tribes of your fathers shall ye inherit.

נה וְאִם-לֹא תוֹרִישׁוּ אֶת-יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ, מִפְּנֵיכֶם–וְהָיָה אֲשֶׁר תּוֹתִירוּ מֵהֶם, לְשִׂכִּים בְּעֵינֵיכֶם וְלִצְנִינִם בְּצִדֵּיכֶם; וְצָרְרוּ אֶתְכֶם–עַל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ. 55
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you, then shall those that ye let remain of them be as thorns in your eyes, and as pricks in your sides, and they shall harass you in the land wherein ye dwell.

נו וְהָיָה, כַּאֲשֶׁר דִּמִּיתִי לַעֲשׂוֹת לָהֶם–אֶעֱשֶׂה לָכֶם. {פ} 56
And it shall come to pass, that as I thought to do unto them, so will I do unto you. {P}

Chapter 34

א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. 1
And the LORD spoke unto Moses, saying:

ב צַו אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, כִּי-אַתֶּם בָּאִים, אֶל-הָאָרֶץ כְּנָעַן: זֹאת הָאָרֶץ, אֲשֶׁר תִּפֹּל לָכֶם בְּנַחֲלָה, אֶרֶץ כְּנַעַן, לִגְבֻלֹתֶיהָ. 2
‘Command the children of Israel, and say unto them:
When ye come into the land of Canaan, this shall be the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan according to the borders thereof.

ג וְהָיָה לָכֶם פְּאַת-נֶגֶב מִמִּדְבַּר-צִן, עַל-יְדֵי אֱדוֹם; וְהָיָה לָכֶם גְּבוּל נֶגֶב, מִקְצֵה יָם-הַמֶּלַח קֵדְמָה. 3
Thus your south side shall be from the wilderness of Zin close by the side of Edom, and your south border shall begin at the end of the Salt Sea eastward;

ד וְנָסַב לָכֶם הַגְּבוּל מִנֶּגֶב לְמַעֲלֵה עַקְרַבִּים, וְעָבַר צִנָה, והיה (וְהָיוּ) תּוֹצְאֹתָיו, מִנֶּגֶב לְקָדֵשׁ בַּרְנֵעַ; וְיָצָא חֲצַר-אַדָּר, וְעָבַר עַצְמֹנָה. 4
and your border shall turn about southward of the ascent of Akrabbim, and pass along to Zin; and the goings out thereof shall be southward of Kadesh-barnea; and it shall go forth to Hazar-addar, and pass along to Azmon;

ה וְנָסַב הַגְּבוּל מֵעַצְמוֹן, נַחְלָה מִצְרָיִם; וְהָיוּ תוֹצְאֹתָיו, הַיָּמָּה. 5
and the border shall turn about from Azmon unto the Brook of Egypt, and the goings out thereof shall be at the Sea.

ו וּגְבוּל יָם, וְהָיָה לָכֶם הַיָּם הַגָּדוֹל וּגְבוּל; זֶה-יִהְיֶה לָכֶם, גְּבוּל יָם. 6
And for the western border, ye shall have the Great Sea for a border; this shall be your west border.

ז וְזֶה-יִהְיֶה לָכֶם, גְּבוּל צָפוֹן: מִן-הַיָּם, הַגָּדֹל, תְּתָאוּ לָכֶם, הֹר הָהָר. 7
And this shall be your north border:
from the Great Sea ye shall mark out your line unto mount Hor;

ח מֵהֹר הָהָר, תְּתָאוּ לְבֹא חֲמָת; וְהָיוּ תּוֹצְאֹת הַגְּבֻל, צְדָדָה. 8
from mount Hor ye shall mark out a line unto the entrance to Hamath; and the goings out of the border shall be at Zedad;

ט וְיָצָא הַגְּבֻל זִפְרֹנָה, וְהָיוּ תוֹצְאֹתָיו חֲצַר עֵינָן; זֶה-יִהְיֶה לָכֶם, גְּבוּל צָפוֹן. 9
and the border shall go forth to Ziphron, and the goings out thereof shall be at Hazar-enan; this shall be your north border.

Psalm 150 *Praise Him For His Mighty Acts*

Chapter 150 *Praise Him For His Mighty Acts*

א הַלְלוּ-יָהּ:

הַלְלוּ-אֵל בְּקָדְשׁוֹ; הַלְלוּהוּ, בִּרְקִיעַ עֻזּוֹ. 1

Hallelujah. {N}

Praise God in His sanctuary; praise Him in the firmament of His power.

*Praise Him For His Mighty Acts*

ב הַלְלוּהוּ בִגְבוּרֹתָיו; הַלְלוּהוּ, כְּרֹב גֻּדְלוֹ. 2

Praise Him for His mighty acts; praise Him according to His abundant greatness.

*Praise Him For His Mighty Acts*

ג הַלְלוּהוּ, בְּתֵקַע שׁוֹפָר; הַלְלוּהוּ, בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר. 3

Praise Him with the blast of the horn; praise Him with the psaltery and harp.

*Praise Him For His Mighty Acts*

ד הַלְלוּהוּ, בְּתֹף וּמָחוֹל; הַלְלוּהוּ, בְּמִנִּים וְעֻגָב. 4

Praise Him with the timbrel and dance; praise Him with stringed instruments and the pipe.

*Praise Him For His Mighty Acts*

ה הַלְלוּהוּ בְצִלְצְלֵי-שָׁמַע; הַלְלוּהוּ, בְּצִלְצְלֵי תְרוּעָה. 5

Praise Him with the loud-sounding cymbals; praise Him with the clanging cymbals.

*Praise Him For His Mighty Acts*

ו כֹּל הַנְּשָׁמָה, תְּהַלֵּל יָהּ: הַלְלוּ-יָהּ. 6

Let every thing that hath breath praise jehovah. {S} Hallelujah. {P}

*Praise Him For His Mighty Acts*